Skola 24

Nytt system för Skriftlig individuell utvecklingsplan och närvarohantering i grundskolan

Varbergs kommunala grundskolor byter med start höstterminen 2014 system från Infomentor till Skola 24.

Förändrade dokumentationskrav
Hösten 2013 ändrades bestämmelserna om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen i skollagen (2010:800). Ändringarna i skollagen innebär att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i de årskurser betyg sätts. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska upprättas en gång per läsår, i stället för varje termin, för elever i årskurs 1–5. Utvecklingssamtal ska fortfarande hållas minst en gång per termin i samtliga årskurser. Information som tidigare har lämnats i den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska nu lämnas muntligt vid de utvecklingssamtal där skriftlig information inte ges.

I Varberg sker höstterminens utvecklingssamtal för årskurs 2-9 i augusti/september. Vid samtalet kommer muntlig information ges kring elevens måluppfyllelse och utifrån detta upprättas en framåtsyftande plan för läsåret.
I januari sker vårterminens utvecklingssamtal då den framåtsyftande planen utvärderas och revideras vid behov.
För årskurs 1 kan utvecklingssamtalen tidsmässigt ske något förskjutet eftersom den framåtsyftande planen inte upprättas direkt vid skolstarten.

Skola 24
Skola 24 är ett webbaserat system för att hantera närvaro och den individuella utvecklingsplanen. Vårdnadshavare och elever kan via webben ta del av aktuell närvaro samt den framåtsyftande plan som upprättas vid utvecklingssamtalet.

Inloggningsuppgifter till systemet fås från skolan.

Frånvaro Skola 24
Frånvaro ger ett heltäckande stöd för skola och hem att hantera elevens närvaro. Frånvaro kan anmälas och rapporteras på flera sätt av personer som har olika roller i systemet, exempelvis vårdnadshavare och lärare. Frånvaro kan rapporteras både via telesvar 0515-43610 och via webben https://varberg.skola24.se. Mer information kommer i samband när ni får inloggningsuppgifter. När det gäller grundsärskolan anmäls frånvaro till respektive skolassistent.

Skriftlig individuell utvecklingsplan Skola 24
Den framåtsyftande plan som upprättas vid utvecklingssamtalet kommer vårdnadshavare, elev och undervisande lärare att kunna ta del av. Elevens utveckling följs bland annat upp utifrån uppsatta mål i den framåtsyftande planen.

Systemet kommer att underlätta hanteringen av närvaro och uppföljning och med anledning av de ändrade reglerna kommer mängden skriftlig information att minska.

Publicerat i Uncategorized

Inbjudan till föräldrautbildning om Cannabis

Välkommen till föräldrautbildning om Cannabis
Vad behöver du som förälder veta för att kunna ta en saklig diskussion med ditt barn om cannabis? Hur kan du hjälpa ditt barn att fatta bra beslut om sin framtid?

Ungdomsrådgivningen, Varbergs kommun erbjuder utbildning i cannabiskunskap.
Vi träffas i små grupper med 8-10 föräldrar vid tre tillfällen på kvällstid.
Vid utbildningen kommer vi att prata om:

  • Hur cannabis påverkar fysiskt, psykiskt och socialt.
  • Hur du som förälder kan prata med ditt barn om cannabis.
  • Ge dig verktyg att använda i vardagen.

Syftet med utbildningen är att du som förälder ska få mer kunskap om drogen och sakliga argument för att kunna diskutera cannabis med ditt barn.

Alla som deltar vid sammankomsterna har tystnadsplikt och utbildningen är kostnadsfri.

Kursen omfattar: Tre tillfällen, 1,5 timma per gång, klockan 17.30-19.00
Start: Den 18:e September 2014
Plats: Ungdomsrådgivningen, Bäckgatan 32, in på gården och till höger
Kursledare: Malin Göranson och Katarina Rahm

Anmälan görs till: ungdomsradgivningen@varberg.se eller på 0340-88378
senast 12/9 2014

Hjärtligt välkomna!

 

 

Publicerat i Uncategorized

Information till vårdnadshavare och elever i blivande åk 6 – Ht14

Information till vårdnadshavare och elever i blivande åk 6 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla den digitala lärmiljön i kommunens skolor för att ge elever de bästa förutsättningarna för lärande. Den tekniska utvecklingen gör att vi idag har nya möjligheter att skapa en flexibel digital lärmiljö som stödjer eleverna att tränas i de färdigheter och förmågor som läroplanen kräver.

Med anledning av detta kommer vi from ht 14, och med start i åk 6, att använda iPad som personligt digitalt verktyg för eleverna i grundskolan.

Information om hur utdelandet kommer att gå till samt vilka regler som kommer att gälla för att få ta emot en personlig iPad kommer vid terminsstart.

 

Med vänliga hälsningar

Joachim Wadström                                                        Maria Wirén
Verksamhetschef Grundskola                                      Utvecklingschef

 

 

Publicerat i Uncategorized

Studiedagen den 28 maj

Onsdag den 28 maj är en studiedag och vi väljer att även stänga fritidshemmen. Vi kommer att ha en gemensam utbildningsdag.

Om du inte har möjlighet att lösa omsorgen av ditt/dina barn skall du kontakta mig, Richard Wahlfridsson (rektor), snarast.

Richard Wahlfridsson, Rektor Hagaskolan F-5 & fritidshem, 0340-88096

richard.wahlfridsson@varberg.se

Publicerat i Uncategorized

Information om sociala medier

Dagligen använder sig skolans elever av olika sociala medier för att kommunicera med varandra och umgås, som en naturlig del av deras vardag. Men sociala medier kan också användas på ett felaktigt sätt med kränkningar och trakasserier som följd. Detta är något som har uppmärksammats i olika sammanhang de senaste åren.

De senaste uppmärksammade fallen handlar om hemsidan www.ask.fm, som används av många ungdomar. Det är en form av hemsida där inloggade personer kan ställa frågor till varandra, om varandra. Frågorna kan handla om precis vad som helst och även ställas helt anonymt. Personen som blir tillfrågad behöver alltså inte nödvändigtvis veta vem det är som ställer frågan.

I Luleå spärrade skolorna tillgången till denna sida redan 2013. Nu i februari 2014 gjordes samma sak i Nyköpings skolor. Dessa beslut har tagits då man har upptäckt att eleverna använder www.ask.fm för att ställa frågor som kränker varandra på mycket grova och allvarliga sätt.

Även om inte något specifikt fall med kränkningar på ask.fm har varit aktuellt här på Hagaskolan. Så har den växande uppmärksamheten kring www.ask.fm gjort att skolsköterska och kurator tagit upp frågan med skolans rektorer. Rektorerna har i sin tur tagit frågan vidare inom förvaltningen för att se vilka tekniska möjligheter som finns när det gäller att spärra tillgången till www.ask.fm på det nätverk som skolan erbjuder.

Den miljö som finns och erbjuds på www.ask.fm stämmer inte överens med Hagaskolans kärnvärderingar och vision om vilken skola vi ska vara. Vi uppmanar er föräldrar att prata och diskutera med era barn hur de använder internet och dess sociala medier.

Per Niklasson, kurator
Kristina B Linder, skolsköterska

Läs mer på: www.svt.se/nyheter/regionalt/svtsormland/sajt-stangs-ned-efter-natmobbning

Publicerat i Uncategorized

Intresserad av att bli fadder?

Klicka på länken:  Information och intresseanmälan

Publicerat i Uncategorized

Läsårstider 2014/2015

Läsårstiderna för läsåret 2014/2015 är nu fastlagda.

Finns på http://www.varberg.se eller via länken nedan.

Observera att upplägget på studiedagar är något förändrat mot tidigare år.

Läsårstider14-15

 

Publicerat i Uncategorized