Information om sommarsimskola 2015

Information Sommarsimskola 2015 i Varbergs kommun till skolor och förskolor

Publicerat i Uncategorized

Information till vårdnadshavare Omdöme/Närvarorapportering – Skola 24

Skola24 används för hantering av omdömen samt närvarorapportering med start HT-14. I det nya systemet har ni som vårdnadshavare möjlighet att registrera frånvaro för era barn via webben eller via telefon. Ni kommer även att kunna ta del av material inför och efter utvecklingssamtalet via webben. Inloggningsuppgifter till Skola24 delas ut av skolan och ni loggar in på adressen https://varberg.skola24.se/

Inne i systemet finns en utförlig beskrivning av funktionerna.

Frånvaroregistrering via telefon sker på telefonnummer: 0515-43610 eller via webben i Skola 24.

OBS! Anmäl alltid frånvaro. Ni sparar Er själva och oss tid, då vi annars måste ta reda på var eleven kan befinna sig.

Följande rutin tillämpas därefter:

1. Så snart kontaktlärare konstaterar att elev är eller varit frånvarande utan anmälan kontaktas hemmet.

2. Snarast efter lektionen / under dagen noterar undervisande lärare aktuell frånvaro i frånvarodatabasen.

3. Undervisande lärare ansvarar för att all frånvaro förs in i frånvarodatabasen.

Att observera: Tandläkarbesök (skoltandvård), deltagande i av skolan organiserade studiebesök, besök hos skolsköterska, kurator, SYV, idrottstävlingar o dyl. skall inte noteras som frånvaro.

Publicerat i Uncategorized

Inbjudan till föreläsning om droger och ungdomar

Publicerat i Uncategorized

Information från skolsköterskan

Hej

Nu när skolor och förskolor dragit igång igen vet vi att sjukdomar och smitta sprids lättare än vanligt. Region Halland har därför sammanställt en informationstext med tips om och hänvisningar till innehållet på 1177.se som är riktat till föräldrar. Texten innehåller hänvisningar till information om

  • Så undviker du smitta och bakterier
  • Ska mitt barn stanna hemma från skolan? Råd om vanliga sjukdomar, hur de behandlas och när man ska söka vård
  • Huvudlöss
  • Tema Barn och föräldrar på 1177.se – ett stort och uppskattat temaområde kring allt som rör barnens hälsa, utveckling och relationer.

Kristina B Linder
Skolsköterska
Tel 0340-88012

Publicerat i Uncategorized

Sjukanmälan

Nytt telefonnummer när det gäller sjukanmälan av elever: 0515-43610

Publicerat i Uncategorized

Information om stängning av fritidshem HT-14

Information fritidshem

Studiedagar under höstterminen – stängning

Detta läsår ligger det fler studiedagar utspridda under året och fritidshemmet är öppet dessa dagar och ni behöver anmäla ert behov av omsorg inför varje studiedag för att vi ska kunna planera verksamheten. En av de återstående studiedagarna, onsdag 26/11, kommer vi hålla stängt för att all personal på skolan ska kunna delta på gemensamma aktiviteter. Om du inte kan ordna omsorg denna dag ber jag dig kontakta mig i god tid innan.

Torsdag 25 september, studiedag

Onsdag 26 november, studiedag STÄNGT

Måndag 8 december, studiedag

 

Fritidstider på novemberlovet

Fritidshemmen kommer ha öppet hela dagarna under vecka 44. Jag behöver veta ert behov av omsorg som ni lämnar till respektive avdelning. Skulle ni sedan behöva ändra ert behov efter det går det bra naturligtvis men jag skulle vilja be er att anmäla det så fort ni kan då. Detta underlättar personalens planering av dagar och innehåll. Jag vill även kunna planera för en bra verksamhet samtidigt som personal önskar ledigheter eller delta på fortbildning.

 

 

Med vänliga hälsningar

Richard Wahlfridsson

Publicerat i Uncategorized

Skola 24

Nytt system för Skriftlig individuell utvecklingsplan och närvarohantering i grundskolan

Varbergs kommunala grundskolor byter med start höstterminen 2014 system från Infomentor till Skola 24.

Förändrade dokumentationskrav
Hösten 2013 ändrades bestämmelserna om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen i skollagen (2010:800). Ändringarna i skollagen innebär att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i de årskurser betyg sätts. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska upprättas en gång per läsår, i stället för varje termin, för elever i årskurs 1–5. Utvecklingssamtal ska fortfarande hållas minst en gång per termin i samtliga årskurser. Information som tidigare har lämnats i den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska nu lämnas muntligt vid de utvecklingssamtal där skriftlig information inte ges.

I Varberg sker höstterminens utvecklingssamtal för årskurs 2-9 i augusti/september. Vid samtalet kommer muntlig information ges kring elevens måluppfyllelse och utifrån detta upprättas en framåtsyftande plan för läsåret.
I januari sker vårterminens utvecklingssamtal då den framåtsyftande planen utvärderas och revideras vid behov.
För årskurs 1 kan utvecklingssamtalen tidsmässigt ske något förskjutet eftersom den framåtsyftande planen inte upprättas direkt vid skolstarten.

Skola 24
Skola 24 är ett webbaserat system för att hantera närvaro och den individuella utvecklingsplanen. Vårdnadshavare och elever kan via webben ta del av aktuell närvaro samt den framåtsyftande plan som upprättas vid utvecklingssamtalet.

Inloggningsuppgifter till systemet fås från skolan.

Frånvaro Skola 24
Frånvaro ger ett heltäckande stöd för skola och hem att hantera elevens närvaro. Frånvaro kan anmälas och rapporteras på flera sätt av personer som har olika roller i systemet, exempelvis vårdnadshavare och lärare. Frånvaro kan rapporteras både via telesvar 0515-43610 och via webben https://varberg.skola24.se. Mer information kommer i samband när ni får inloggningsuppgifter. När det gäller grundsärskolan anmäls frånvaro till respektive skolassistent.

Skriftlig individuell utvecklingsplan Skola 24
Den framåtsyftande plan som upprättas vid utvecklingssamtalet kommer vårdnadshavare, elev och undervisande lärare att kunna ta del av. Elevens utveckling följs bland annat upp utifrån uppsatta mål i den framåtsyftande planen.

Systemet kommer att underlätta hanteringen av närvaro och uppföljning och med anledning av de ändrade reglerna kommer mängden skriftlig information att minska.

Publicerat i Uncategorized