Rektor informerar

Till dig som tänker begära ledigt för ditt barn.
Det kan många gånger vara både angeläget och bra att du som vårdnadshavare tar ledigt tillsammans med ditt barn. En resa eller liknande ger barnen möjlighet till utveckling och lärande och inte minst ett tillfälle att ha roligt tillsammans i familjen.
Samtidigt innebär all frånvaro från verksamheten i skolan att ditt barn kommer ifrån det som händer i skolan och det kan bli mer eller mindre svårt att komma in i verksamheten igen.
I den nya skollagen står det: ” En elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om synnerliga skäl finns får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än 10 dagar”. (skollagen 7 kap. §18)
Detta innebär att ledighet längre än sammanlagt 10 dagar på ett läsår bara beviljas om synnerliga skäl finns.
Det är också ytterst olämpligt att begära ledigt under tiden de nationella proven pågår. (Se länk för datum.)
Till sist, tänk på det som blir bäst för ditt barn.
Ingela Altinell och Richard Wahlfridsson